گزارش تصویری مجمع سالانه شرکت تاید واتر خاورمیانه، بخش 1، بزرگترین و قدرتمندترین شرکت ایرانی در حوزه دریانوردی و بندر | ماهنامه اقتصاد و بیمه