گزارش تصویری مجمع سالانه شرکت تاید واتر خاورمیانه، بخش ۲، بزرگترین و قدرتمندترین شرکت ایرانی در حوزه دریانوردی و بندر | ماهنامه اقتصاد و بیمه