گزارش تصویری مجمع سالانه سیمان سپاهان–بخش یک– تیتر بر بال افتخار و رکورد آفرینی | ماهنامه اقتصاد و بیمه