گزارش تصویری مجمع سالانه سرمایه گذاری نیرو، « ونیرو»سهمی ارزشمند با مدیریتی توانمند | ماهنامه اقتصاد و بیمه