گزارش تصویری مجمع سالانه تیپیکو——– دکترین موفق پویا فرهت در تعالی و توسعه—- افزایش تمام شاخص های سودآوری در کنار توسعه فعالیته در شرکتهای تابعه | ماهنامه اقتصاد و بیمه