گزارش تصویری مجمع سالانه تاصیکو – بخش ۲ – هلدینگ صدرتامین ؛ صاحب دانش فنی در حوزه های کاری خود | ماهنامه اقتصاد و بیمه