گزارش تصویری مجمع سالانه تاصیکو – بخش 1 – هلدینگ صدرتامین ؛ صاحب دانش فنی در حوزه های کاری خود | ماهنامه اقتصاد و بیمه