گزارش تصویری مجمع تامین ماسه ریخته گری، بخش یک، مدیریت تحول آفرین برای برآمدن ققنوس در بازار سرمایه | ماهنامه اقتصاد و بیمه