گزارش تصویری تقدیر کارکنان پاکسان از مدیرعامل جهادی شرکت | ماهنامه اقتصاد و بیمه