هفتمین یادواره شهدای مجموعه مارگارین | ماهنامه اقتصاد و بیمه