نشست صمیمی اصحاب رسانه با مدیرعامل «سیتا» و مدیران شرکتهای تابعه | ماهنامه اقتصاد و بیمه