مجمع پتروشیمی خلیج فارس 99 | ماهنامه اقتصاد و بیمه