مجمع پتروشیمی خلیج فارس ۹۹ | ماهنامه اقتصاد و بیمه