مجمع عمومی فوق العاده شرکت معدنی و صنعتی گل گهر | ماهنامه اقتصاد و بیمه