مجمع عمومی عادی بیمه تعاون شهریور ۹۹ | ماهنامه اقتصاد و بیمه