مجمع عمومی عادی بیمه تعاون شهریور 99 | ماهنامه اقتصاد و بیمه