مجمع عمومی سالانه شرکت نوسا (نوسازی ساختمان) | ماهنامه اقتصاد و بیمه