مجمع شستا با تقسیم سود ۹۹ درصدی | ماهنامه اقتصاد و بیمه