مجمع شستا با تقسیم سود 99 درصدی | ماهنامه اقتصاد و بیمه