مجمع سالانه شرکت شیشه همدان به ریاست جناب محمد ضرابیه در حال برگزاری است | ماهنامه اقتصاد و بیمه