مجمع سالانه شرکت سبحان انکولوژی – به امید زنده نگاه داشتن امید | ماهنامه اقتصاد و بیمه