افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی پتروشیمی نوری | ماهنامه اقتصاد و بیمه