افزایش سرمایه 200 درصدی پتروشیمی نوری | ماهنامه اقتصاد و بیمه