️گامی سبز در راستای عمل به مسئولیتهای اجتماعی
️گامی سبز در راستای عمل به مسئولیتهای اجتماعی

مشارکت موثر پتروشیمی فارابی در حفاظت از خوریات منطقه

اقتصاد و بیمه – مشارکت موثر پتروشیمی فارابی در حفاظت از خوریات منطقه

 

به گزارش روابط عمومی پتروشیمی فارابی این شرکت در راستای عمل به مسئولیتهای اجتماعی خویش و همچنین صیانت از محیط زیست پیرامونی خود اقدام به کاشت درختان حرا در خوریات منطقه نمود.
پتروشیمی فارابی در ادامه استراتژی و سیاستهای زیست محیطی خود پس از آغاز ساخت واحد تصفیه پساب صنعتی خود به عنوان یکی از بزرگترین پروژه های حفاظت از محیط زیست منطقه با حضور پر رنگ در کاشت درختان حرا در خوریات، گامی دیگر در مسیر سبز پیش روی خود برداشته است.

روابط عمومی پتروشیمی فارابی