حق بیمه صادر شده توسط بیمه پارسیان در مهرماه، در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۱۷ درصد افزایش را به دنبال داشته و خسارت‌های پرداختی نیز در این دوره یکساله، همانند حق بیمه صادر شده ۱۷درصد رشد را تجربه کرده است.

بیمه پارسیان از ابتدای سال مالی تاکنون، مبلغی بالغ بر ۱۷.۸۴۱ میلیارد ریال حق بیمه برای بیمه شوندگان خود صادر کرده، همچنین خسارت‌های پرداختی نیز ۸.۸۳۳ میلیارد ریال گزارش شده و به خسارت دیدگان پرداخت گردیده است، حق بیمه صادر شده نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش ۳۰ درصدی را تجربه کرده و خسارت‌های پرداختی نیز ۱۰ درصد رشد داشته است.
بر پایه این گزارش، در بخش حق بیمه صادر شده “پارسیان”، بیشترین میزان را از ابتدای سال مالی تاکنون رشته بیمه‌های «ثالث-اجباری، درمان، بدنه خودرو، نفت و انرژی، زندگی-اندوخته و سایر» به خود اختصاص داده اند.
بر اساس این گزارش، شرکت بیمه پارسیان در بخش خسارت‌های پرداختی از ابتدای سال مالی بیشترین میزان خسارت را در رشته بیمه‌های «ثالث-اجباری، درمان، بدنه خودرو، زندگی- اندوخته، حوادث سرنشین و سایر» از آن خود کرده که مبلغ ۸.۸۳۳ میلیارد ریال را به بیمه شدگان تحت بیمه خود پرداخت کرده است.