کسب نشان استاندارد ملی ایران برای ریل‌های تولیدی، برگ زرینی بر افتخارات شرکت ذوب‌آهن اصفهان