گفتگوی صميمانه دكتر عـلی عسـكری مديرعامل شـركت صنـايع پتـروشيمی خليـج فـارس  با مهمانان داخلی و خارجی نمايشگاه ايران اكسپو ٢٠٢٣ – امروز
گفتگوی صميمانه دكتر عـلی عسـكری مديرعامل شـركت صنـايع پتـروشيمی خليـج فـارس  با مهمانان داخلی و خارجی نمايشگاه ايران اكسپو ٢٠٢٣ – امروز

هلدينگ خليج فارس، به نامی آشنا و پرآوازه برای فعالان حوزه های اقتصادی و صـادراتی تبديل شده است

اقتصاد و بیمه – هلدينگ خليج فارس، به نامی آشنا و پرآوازه برای فعالان حوزه های اقتصادی و صـادراتی تبديل شده است.

▪️مديريت بـرند، مسئـوليت اجتـماعی و روابط عمـومی