گزارش_فعالیت_ماهانه دوره_1_ماهه منتهی به  1401/01/31
گزارش_فعالیت_ماهانه دوره_1_ماهه منتهی به  1401/01/31

▪ شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/01/31 از محل واگذاری سهام درآمدی حاصل نکرده است. ▪ سغدیر با سرمایه ثبت شده 3,350,000 میلیون ریال طی عملکرد 7 ماهه سال مالی منتهی به 1401/06/31 از محل سود سهام محقق شده 749,175 میلیون ریال درآمد داشته است. ▪️ شرکت در […]

▪ شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/01/31 از محل واگذاری سهام درآمدی حاصل نکرده است.
▪ سغدیر با سرمایه ثبت شده 3,350,000 میلیون ریال طی عملکرد 7 ماهه سال مالی منتهی به 1401/06/31 از محل سود سهام محقق شده 749,175 میلیون ریال درآمد داشته است.
▪️ شرکت در انتهای فروردین ماه چندین شرکت با بهای تمام شده 10,563,127 میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد 347% به مبلغ 47,257,156 میلیون ریال رسیده است.