گزارش_فعالیت_ماهانه دوره_۱_ماهه منتهی به  ۱۴۰۱/۰۱/۳۱
گزارش_فعالیت_ماهانه دوره_۱_ماهه منتهی به  ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

▪ شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ از محل واگذاری سهام درآمدی حاصل نکرده است. ▪ سغدیر با سرمایه ثبت شده ۳,۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۷ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ از محل سود سهام محقق شده ۷۴۹,۱۷۵ میلیون ریال درآمد داشته است. ▪️ شرکت در […]

▪ شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ از محل واگذاری سهام درآمدی حاصل نکرده است.
▪ سغدیر با سرمایه ثبت شده ۳,۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۷ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ از محل سود سهام محقق شده ۷۴۹,۱۷۵ میلیون ریال درآمد داشته است.
▪️ شرکت در انتهای فروردین ماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۱۰,۵۶۳,۱۲۷ میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد ۳۴۷% به مبلغ ۴۷,۲۵۷,۱۵۶ میلیون ریال رسیده است.