گزارش تصویری مجمع عمومی عادی سالانه شرکت توسعه عمران امید
گزارش تصویری مجمع عمومی عادی سالانه شرکت توسعه عمران امید

« ثامید » با مدیریت مهندس محمد شکیب در صدر شرکت های همگروه

اقتصاد و بیمه – « ثامید » با مدیریت مهندس محمد شکیب در صدر شرکت های همگروه

گزارش تکمیلی به زودی در سایت و نشریه