گزارش ۶ماهه GMR سیمان کردستان
گزارش ۶ماهه GMR سیمان کردستان

گزارش ۶ماهه GMR سیمان کردستان

اقتصاد و بیمه – گزارش ۶ماهه GMR سیمان کردستان

 

-افزایش تحویل داخلی و رشد صادرات در اسفندماه
– رشد ۱۷% میزان تولید در شش ماهه سال مالی نسبت به سال مالی قبل
– رشد ۲۰% سود عملیاتی در شش ماهه سال مالی نسبت به سال مالی قبل
– رشد ۲۷% سود خالص در شش ماهه سال مالی نسبت به سال مالی قبل
– دستیابی به حاشیه سود عملیاتی ۴۰% و حاشیه سود خالص ۳۲%

روابط عمومی سیمان کردستان