گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

📊نماد: اوان 📑 موضوع:گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ 🏭شرکت: مبين وان کيش 🔼 درآمد ماهیانه شرکت در تیر ماه امسال ۲۰٫۷ میلیارد تومان بوده است که نسبت به خرداد ماه رشد ۱۱% داشته است. 🔼 مقایسه فروش شرکت در تیر ماه ۱۴۰۰ با ماه مشابه در سال ۹۹ نشان می دهد میزان […]

📊نماد: اوان

📑 موضوع:گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

🏭شرکت: مبين وان کيش

🔼 درآمد ماهیانه شرکت در تیر ماه امسال ۲۰٫۷ میلیارد تومان بوده است که نسبت به خرداد ماه رشد ۱۱% داشته است.

🔼 مقایسه فروش شرکت در تیر ماه ۱۴۰۰ با ماه مشابه در سال ۹۹ نشان می دهد میزان درآمد شرکت ۵۶٫۸% افزایش یافته است.

🔼 درامد تیر ماه شرکت ۷٫۵% بیشتر از متوسط فروش سال ۱۴۰۰ بوده است.

🔸 تمام درامد شرکت از طریق فروش داخلی بوده است.

🔼شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای تیر ماه ۱۴۰۰ در مجموع مبلغ ۳۴٫۶ میلیارد فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال ۹۹ کاهش ۲۹٫۹ داشته است.