نماد: قرن موضوع:گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1399/09/30

🏭شرکت: پديده شيمي قرن

⭕️میزان فروش ماهیانه شرکت در آذر ماه امسال ۲,۰۳۴,۸۴۹
میلیون ریال بوده است که نسبت به آبان ماه 99 رشد 19 درصدی داشته است.

⭕️مقایسه فروش شرکت در آذر ماه 99 با ماه مشابه در سال 98 نشان می دهد میزان فروش شرکت 120 درصد افزایش یافته است.

🔹میزان فروش داخلی شرکت در ماه آذر مبلغ ۲,۰۲۱,۳۲
میلیون ریال بوده است که نسبت به آبان 99 رشد 18 درصدی داشته است.

▪️ بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در آذر ماه امسال، بهداشت شخصي به مبلغ ۹۳۱,۴۲۶ میلیون ریال بوده است.

🔸 فروش صادراتی شرکت در آذر ماه امسال مبلغ ۱۳,۵۲۱ میلیون ریال بوده است.

▫️بیشترین میزان فروش صادراتی شرکت در آذر ماه امسال، بهداشت خانه به مبلغ ۷,۰۲۱ میلیون ریال بوده است .

✅ شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای آذر ماه99 در مجموع مبلغ ۱۱,۶۵۰,۱۵۲ میلیون ریال فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال98 رشد 70 درصدی داشته است.