گزارش عملکرد بیمه دی
گزارش عملکرد بیمه دی

گزارش عملکرد بیمه دی در پایان خرداد ماه ۱۴۰۰ نشان می دهد این شرکت با ۲۱۰ درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل سه ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ را با موفقیت پشت سر گذاشت . بطوری که در صنعت بیمه نیز حائز رتبه اول تغییرات مثبت ارزیابی می شود

گزارش عملکرد بیمه دی در پایان خرداد ماه ۱۴۰۰ نشان می دهد این شرکت با ۲۱۰ درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل سه ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ را با موفقیت پشت سر گذاشت . بطوری که در صنعت بیمه نیز حائز رتبه اول تغییرات مثبت ارزیابی می شود