گزارش تصویری مجمع هلدینگ صنایع و معادن غدیر
گزارش تصویری مجمع هلدینگ صنایع و معادن غدیر

مجمع هلدینگ صنایع و معادن غدیر برگزار شد

اقتصاد و بیمه – مجمع هلدینگ صنایع و معادن غدیر برگزار شد

گزارش تکمیلی به زودی در سایت و نشریه