گزارش تصویری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تأمین ماسه ریخته گری (سهامی عام)
گزارش تصویری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تأمین ماسه ریخته گری (سهامی عام)