گزارش تصویری مجمع شرکت نوسازی و ساختمان تهران
گزارش تصویری مجمع شرکت نوسازی و ساختمان تهران

مجمع شرکت نوسازی و ساختمان تهران برگزار شد

اقتصاد و بیمه – مجمع شرکت نوسازی و ساختمان تهران برگزار شد

(( گزارش تکمیلی به زودی در پایگاه خبری و نشریه ))