گزارش تصویری مجمع شرکت ماشین سازی اراک
گزارش تصویری مجمع شرکت ماشین سازی اراک

مجمع شرکت ماشین سازی اراک برکزار شد

اقتصاد و بیمه – مجمع شرکت ماشین سازی اراک برکزار شد.

(( گزارش تکمیلی به زودی در پایگاه خبری و نشریه ))