گزارش تصویری مجمع شرکت سرمایه گذاری ساختمان تهران
گزارش تصویری مجمع شرکت سرمایه گذاری ساختمان تهران

مجمع شرکت سرمایه گذاری ساختمان تهران برگزار شد

اقتصاد و بیمه – مجمع شرکت سرمایه گذاری ساختمان تهران برگزار شد

(( گزارش تکمیلی به زودی در پایگاه خبری و نشریه ))