گزارش تصویری مجمع شرکت بین المللی توسعه ساختمان
گزارش تصویری مجمع شرکت بین المللی توسعه ساختمان

مجمع شرکت بین المللی توسعه ساختمان برگزار شد

اقتصاد و بیمه – مجمع شرکت بین المللی توسعه ساختمان برگزار شد

(( گزارش تکمیلی به زودی در پایگاه خبری و نشریه ))