گزارش تصویری مجمع سالانه گلتاش
گزارش تصویری مجمع سالانه گلتاش

برنامه های مدون مهندس فیض پور برای ارتقای سودآوری و ارزش آفرینی مجموعه

اقتصاد و بیمه – برنامه های مدون مهندس فیض پور برای ارتقای سودآوری و ارزش آفرینی مجموعه

(( گزارش تکمیلی به زودی در پایگاه خبری و نشریه))