گزارش اختصاصی تلویزیون صنعت پتروشیمی ایران از مراسم تدفین #شهید گمنام در پتروشیمی ایلام + فیلم
گزارش اختصاصی تلویزیون صنعت پتروشیمی ایران از مراسم تدفین #شهید گمنام در پتروشیمی ایلام + فیلم

کاری از روابط عمومی شرکت پتروشیمی ایلام

اقتصاد و بیمه

یاران چه غریبانه؛ رفتند از این خانه….
هم سوخته شمع ما… هم سوخته پروانه…
گزارش اختصاصی تلویزیون صنعت پتروشیمی ایران از مراسم تدفین #شهید گم نام در پتروشیمی ایلام
کاری از روابط عمومی شرکت پتروشیمی ایلام