گذر فروش «فملی» از قله ۴۰ هزار میلیارد تومان
گذر فروش «فملی» از قله ۴۰ هزار میلیارد تومان
شرکت ملی صنایع مس ایران در 7 ماهه منتهی به مهر از فروش محصولات خود 40424 میلیارد تومان درآمد کسب نمود که نسبت به مدت مشابه قبل با رشد 107 درصد مواجه بود.

شرکت ملی صنایع مس ایران در ۷ ماهه منتهی به مهر از فروش محصولات خود ۴۰۴۲۴ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که نسبت به مدت مشابه قبل با رشد ۱۰۷ درصد مواجه بود.  گفتنی است فروش مهر ماه این شرکت ۵۴۴۳ میلیارد تومان بود. هم چنین به طور میانگین نرخ فروش محصولات شرکت در مهر نسبت به متوسط ۷ ماهه رشد قابل توجهی داشت.