کسب رتبه برتر در حوزه افکارسنجی
کسب رتبه برتر در حوزه افکارسنجی
کسب رتبه برتر اداره کل روابط عمومی در حوزه افکارسنجی اداره کل روابــط عمومــی بانــک توســعه تعاون در جشن ملی روابط عمومی موفق به کسب رتبه برتر در حوزه افکارسنجی و تحلیل محتوا شد.

اداره کل روابــط عمومــی بانــک توســعه تعاون در جشن ملی روابط عمومی موفق به کسب رتبه برتر در حوزه افکارسنجی و تحلیل محتوا شد.
به گزارش اقتصاد بیمه ، همزمــان بــا فــرا رســیدن 27 اردیبهشــت مــاه و
گرامیداشــت هفتــه ارتباطــات و روابط عمومی، جشــن ملــی روابــط عمومــی و تقدیــر از روابــط عمومی هــای برتــر ســازمانها و نهادهــا ی دولتــی و خصوصی ، در تالار وحدت برگزار شد.
در جشــن ملــی رروابــط عمومــی کــه بــا حضور دکتر ســعید رضا عاملــی، دبیــر شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی، اســاتید برجســته روابــط عمومــی و جمعــی از پیشکســوتان ایــن حــوزه برگــزار شــد،به بانــک توســعه تعــاون در بخــش افکارسنجی و تحلیل محتوا لوح سپاس و تندیس اهدا شــد. در ایــن مراســم کــه با حضــور اســتادان، مدیران و دســتاندرکاران حــوزه ارتباطــات و اطلاع رسانی برگــزار شــد جمعــی از همــکاران اداره کل روابــط عمومــی بانک توسعه تعاون نیز حضور داشتند.