کسب درآمد ۱۰۲۷ میلیاردی پلی پروپیلن جم
کسب درآمد ۱۰۲۷ میلیاردی پلی پروپیلن جم

شرکت پلی پروپیلن جم در بهمن ماه درآمد 1027 میلیارد تومانی کسب کرد که 7 درصد بیش از ماه گذشته است و نسبت به متوسط ماهانه 37 درصد رشد نشان می دهد

اقتصاد و بیمه – شرکت پلی پروپیلن جم در بهمن ماه درآمد 1027 میلیارد تومانی کسب کرد که 7 درصد بیش از ماه گذشته است و نسبت به متوسط ماهانه 37 درصد رشد نشان می دهد.

 

در بهمن ماه مقدار تولید شرکت مشابه ماههای قبل است و مقدار فروش 14 درصد نسبت به ماه قبل رشد داشته است. نرخ فروش پلی پروپیلن با بسته بندی پالت 6 درصد کمتر از دی ماه گزارش شده است.

مجموع فروش یازده ماه شرکت 8531 میلیارد تومان است که نسبت به دورۀ مشابه سال گذشته 1 درصد رشد نشان می دهد. طی این مدت مقدار تولید شرکت 5 درصد و مقدار فروش 4 درصد کاهش یافته است.

آخرین قیمت سهم 16375 تومان بوده و در یک ماه اخیر 14 درصد رشد داشته است…