‌واحد منابع انسانی های‌وب در پنجمین دوره ارزیابی ۳۴۰۰۰ مدیریت منابع انسانی، نسبت به سال گذشته یک پله ارتقا داشت و موفق به کسب تندیس جایزه ملی C۴ شد.

هدف از ایجاد مدل ۳۴۰۰۰ آسیب‌شناسی و اثربخشی همه فرآیندهای منابع انسانی به صورت یکپارچه و منسجم می‌باشد تا بتوان آن‌ها را ارزیابی و سازمان‌ها را در جهت ایجاد فرآیندها یاری کرد. بر اساس این مدل می‌توان وضعیت موجود مدیریت منابع انسانی و سطح بلوغ فرآیندهای منابع انسانی را در سازمان‌ها بررسی و اقدامات لازم برای توسعه و بهبود پروژه‌ها را فراهم کرد و باعث ایجاد یک فرهنگ تعالی و کمال در سازمان‌ها شود.

مدل ۳۴۰۰۰ دارای پنج سطح بلوغ است که این مراحل، پایه‌های متوالی و مستمر برای بهبود استعدادها، توسعه منابع انسانی اثربخش و مدیریت موفق سرمایه‌های انسانی می‌باشد. اقدامات و توانمندی‌هایی را که شرکت در هر سطح برای اجرا و ارتقاء منابع انسانی بدان نیازمند است به شکل دقیق مشخص می‌سازد.

این موفقیت را به کلیه دست‌اندرکاران و سرمایه‌های انسانی های‌وب تبریک عرض می‌نماییم.