کسب تندیس جایزه ملی ۳۴۰۰۰ توسط واحدمنابع انسانی های وب
کسب تندیس جایزه ملی ۳۴۰۰۰ توسط واحدمنابع انسانی های وب
‌واحد منابع انسانی های‌وب در پنجمین دوره ارزیابی ۳۴۰۰۰ مدیریت منابع انسانی، نسبت به سال گذشته یک پله ارتقا داشت و موفق به کسب تندیس جایزه ملی C۴ شد.

هدف از ایجاد مدل ۳۴۰۰۰ آسیب‌شناسی و اثربخشی همه فرآیندهای منابع انسانی به صورت یکپارچه و منسجم می‌باشد تا بتوان آن‌ها را ارزیابی و سازمان‌ها را در جهت ایجاد فرآیندها یاری کرد. بر اساس این مدل می‌توان وضعیت موجود مدیریت منابع انسانی و سطح بلوغ فرآیندهای منابع انسانی را در سازمان‌ها بررسی و اقدامات لازم برای توسعه و بهبود پروژه‌ها را فراهم کرد و باعث ایجاد یک فرهنگ تعالی و کمال در سازمان‌ها شود.

مدل ۳۴۰۰۰ دارای پنج سطح بلوغ است که این مراحل، پایه‌های متوالی و مستمر برای بهبود استعدادها، توسعه منابع انسانی اثربخش و مدیریت موفق سرمایه‌های انسانی می‌باشد. اقدامات و توانمندی‌هایی را که شرکت در هر سطح برای اجرا و ارتقاء منابع انسانی بدان نیازمند است به شکل دقیق مشخص می‌سازد.

این موفقیت را به کلیه دست‌اندرکاران و سرمایه‌های انسانی های‌وب تبریک عرض می‌نماییم.