کسب بیش از 48 همت درآمد برای پتروشیمی بوعلی سینا    
کسب بیش از 48 همت درآمد برای پتروشیمی بوعلی سینا    
بوعلي سينا در دورۀ دوازده ماهه 1401، 7817.9 میلیارد تومان سود خالص (5448 ریال برای هر سهم ) کسب کرده است که 114 درصد نسبت به دورۀ مشابه سال قبل رشد یافته است.

اقتصادوبیمه؛

بوعلي سينا در دورۀ دوازده ماهه 1401، 7817.9 میلیارد تومان سود خالص (5448 ریال برای هر سهم ) کسب کرده است که 114 درصد نسبت به دورۀ مشابه سال قبل رشد یافته است.

شرکت در این دوره بیش از 48 همت درآمد داشته که 84 درصد بیش از دورۀ مشابه سال قبل است. حاشیه سود ناخالص این دوره 18.5 درصد است که با 1 واحد درصد کاهش نسبت به دورۀ مشابه سال قبل همراه است.

بوعلی در فصل زمستان حدود 12 همت درآمد کسب کرده که مشابه فصل گذشته (پاییز) می‌باشد. حاشیه سود ناخالص زمستان 17 درصد است که نسبت به پاییز 5 واحد درصد افت داشته. شرکت به ازای هر سهم در زمستان 1424 ریال سود کسب کرده است که تقریبا مشابه فصل قبل می‌باشد.

📉 آخرین قیمت سهم 5506 تومان است و در سه ماه اخیر 67 درصد بازدهی داشته، همچینین در یک‌سال گذشته نیز 169 درصد بازدهی را قبل کرده‌است.