پیر پتروشیمی صنعت ایران
پیر پتروشیمی صنعت ایران
بیستم شهریور ماه سالروز تاسیس شرکت پتروشیمی فارابی گرامیباد.