پیام مدیرعامل شرکت پتروشیمی نوری به مناسبت گرامیداشت روز صنعت پتروشیمی
پیام مدیرعامل شرکت پتروشیمی نوری به مناسبت گرامیداشت روز صنعت پتروشیمی

مدیر عامل شرکت پتروشیمی نوری به مناسبت هشتم دی ماه گرامیداشت روز صنعت پتروشیمی پیام صادر نمود.

قتصاد و بیمه – مدیر عامل شرکت پتروشیمی نوری به مناسبت هشتم دی ماه گرامیداشت روز صنعت پتروشیمی پیام صادر نمود.