پیام تبریک مدیرعامل شرکت پتروشیمی آبادان, مهندس امید بچاری؛ به مناسبت روز مهندس
پیام تبریک مدیرعامل شرکت پتروشیمی آبادان, مهندس امید بچاری؛ به مناسبت روز مهندس

پیام تبریک مدیرعامل شرکت پتروشیمی آبادان, مهندس امید بچاری؛ به مناسبت روز مهندس

پیام تبریک مدیرعامل شرکت پتروشیمی آبادان, مهندس امید بچاری؛ به مناسبت روز مهندس