پروژه های توسعه ای نفت پارس طی سال ۱۴۰۱ در راستای افزایش ظرفیت تولید
پروژه های توسعه ای نفت پارس طی سال ۱۴۰۱ در راستای افزایش ظرفیت تولید

شرکت نفت پارس در سالی که گذشت در حوزه پروژه های توسعه ای و بهره برداری از آنها اقدامات مثبت و سازنده ای انجام داد که می تواند سرآغاز رشدی بنیادین و تحقق سودآوری برای این مجموعه در سال های پیش رو باشد

اقتصاد و بیمه – شرکت نفت پارس در سالی که گذشت در حوزه پروژه های توسعه ای و بهره برداری از آنها اقدامات مثبت و سازنده ای انجام داد که می تواند سرآغاز رشدی بنیادین و تحقق سودآوری برای این مجموعه در سال های پیش رو باشد .