پخش البرز از انجام تهاتر مالیاتی خبر داد
پخش البرز از انجام تهاتر مالیاتی خبر داد

شرکت پخش البرز اعلام نمود مبلغ ۸۹۰ میلیارد ریال تا پایان مهر ماه سال ۱۴۰۰ از مطالبات این شرکت از دانشگاه های علوم پزشکی کشور از طریق انجام تهاتر مالیاتی تسویه گردیده است . شرکت پخش البرز اعلام نمود میلغ ۸۹۰ میلیارد ریال تا پایان مهر ماه  سال ۱۴۰۰ از مطالبات این شرکت از دانشگاه […]

شرکت پخش البرز اعلام نمود مبلغ ۸۹۰ میلیارد ریال تا پایان مهر ماه سال ۱۴۰۰ از مطالبات این شرکت از دانشگاه های علوم پزشکی کشور از طریق انجام تهاتر مالیاتی تسویه گردیده است .

شرکت پخش البرز اعلام نمود میلغ ۸۹۰ میلیارد ریال تا پایان مهر ماه  سال ۱۴۰۰ از مطالبات این شرکت از دانشگاه های علوم پزشکی کشور از طریق انجام تهاتر مالیاتی تسویه گردیده است که عمده تهاتر مالیاتی، بابت تسویه مطالبات تامین کنندگان استفاده شده است.