پخش البرز از انجام تهاتر مالیاتی خبر داد
پخش البرز از انجام تهاتر مالیاتی خبر داد

شرکت پخش البرز اعلام نمود مبلغ 890 میلیارد ریال تا پایان مهر ماه سال 1400 از مطالبات این شرکت از دانشگاه های علوم پزشکی کشور از طریق انجام تهاتر مالیاتی تسویه گردیده است . شرکت پخش البرز اعلام نمود میلغ 890 میلیارد ریال تا پایان مهر ماه  سال 1400 از مطالبات این شرکت از دانشگاه […]

شرکت پخش البرز اعلام نمود مبلغ 890 میلیارد ریال تا پایان مهر ماه سال 1400 از مطالبات این شرکت از دانشگاه های علوم پزشکی کشور از طریق انجام تهاتر مالیاتی تسویه گردیده است .

شرکت پخش البرز اعلام نمود میلغ 890 میلیارد ریال تا پایان مهر ماه  سال 1400 از مطالبات این شرکت از دانشگاه های علوم پزشکی کشور از طریق انجام تهاتر مالیاتی تسویه گردیده است که عمده تهاتر مالیاتی، بابت تسویه مطالبات تامین کنندگان استفاده شده است.