پترول به سود ۶۶۹ میلیارد تومانی رسید
پترول به سود ۶۶۹ میلیارد تومانی رسید

اقتصاد و بیمه- شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس در ۶ ماهه منتهی به آبان ۶۶۸ میلیار تومان سود ساخت. درآمدهای عملیاتی در این دوره ۵۳۳ میلیارد تومان بود

اقتصاد و بیمه- شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس در ۶ ماهه منتهی به آبان ۶۶۸ میلیار تومان سود ساخت. درآمدهای عملیاتی در این دوره ۵۳۳ میلیارد تومان بود