پترول اوراق اجاره مبتنی بر سهام منتشر کرد
پترول اوراق اجاره مبتنی بر سهام منتشر کرد

گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس برای تامین مالی پروژه های فعال خود، یک هزار میلیارد تومان اوراق اجاره مبتنی بر سهام با بازپرداخت ۶۰ ماهه منتشر کرد

اقتصاد و بیمه – گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس برای تامین مالی پروژه های فعال خود، یک هزار میلیارد تومان اوراق اجاره مبتنی بر سهام با بازپرداخت ۶۰ ماهه منتشر کرد.

 

به گزارش روابط عمومی پترول، گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس برای تامین مالی پروژه های فعال خود، یک هزار میلیارد تومان اوراق اجاره مبتنی بر سهام با بازپرداخت ۶۰ ماهه منتشر کرد. این نخستین باری است که یک شرکت از خانواده هلدینگ خلیج فارس موفق به انتشار اوراق از طریق شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس می شود.

به عبارتی دیگر، گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس نخستین شرکت از خانواده هلدینگ خلیج فارس است که از طریق شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس موفق به انتشار اوراق به منظور تأمین مالی دو پروژه فعال خود شده است.

انتشار این اوراق با نماد معاملاتي این اوراق «صپترو۶۱۲» به تسریع طرح توسعه پروژه های پترول -پتروشیمی صدف خلیج فارس و پتروشیمی ارغوان گستر ایلام- و بهره برداری از آنها در موعد مقرر کمک می کند.

بر اساس این گزارش، نرخ سود اوراق پترول ۱۸ درصد و مواعد پرداخت سود، هر شش ماه يك بار از تاريخ انتشار است.