پتروشیمی زاگرس در مدار صعودی  
پتروشیمی زاگرس در مدار صعودی  
پتروشیمی زاگرس در اردیبهشت ماه 3079 میلیارد تومان فروش داشته که 31 درصد بالاتر از ماه قبل است. این رقم 73 درصد بیش از متوسط ماهانه در سال 1401 است.

اقتصادوبیمه؛

شرکت در اردیبهشت ۱۶۲ هزار تن متانول تولید کرده که ۴۶ درصد کمتر از ماه قبل است. اما مقدار فروش این محصول ۳۴ درصد بالاتر از فروردین است. نرخ متانول در اردیبهشت ماه ۱ درصد کمتر از فروردین گزارش شده است.

 

مجموع فروش دو ماه شرکت ۵۴۳۲ میلیارد تومان است که ۲۸ درصد بالاتر از دورۀ مشابه سال قبل است. طی این مدت مقدار تولید و فروش متانول ۴ درصد افزایش داشته است.

آخرین قیمت سهم ۱۸۲۵۰ تومان بوده و در یک ماه اخیر ۴ درصد کاهش داشته است…